نت و تبلچر
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار

نام آهنگ :What A Wonderful World, 1st Solo

نام آلبوم : Stardust ... The Great American Songbook, Vol. III
نام خواننده : Rod Stewart
نام نوازنده سازدهنی : Stevie Wonder
سازدهنی مورد نیاز : سازدهنی کروماتیک 12 سوراخه در گام C

توضیح : این آهنگ در اصل از ساخته های Bob Thiele و George David Weiss است که نخستین بار در سال 1968 توسط Louis Armstrong اجرا و ضبط شد و بعد از وی هم توسط خوانندگان بسیاری اجرا شده است . اجرایی که در اینجا به لحاظ داشتن سولوی سازدهنی انتخاب شده است توسط Rod Stewart اجرا شده و نواختن سازدهنی درآن بر عهده Stevie Wonder بوده است . همان طور که در مورد آهنگ Isn’t She Lovely توضیح دادیم این سولو هم بر پایه بداهه نوازی در گام می ماژور شکل گرفته است .

E - E - A
2b – 2b – 3d

B - A (2 fast notes) - G# - A – E
4d – 3d (2 fast notes) – 3b< - 3d – 6b

F# - A – F# - G – F# - E
6d< - 7d – 6d< - 7b – 6d< - 6b

B – D – E – D – E – D – C# (end bend)
4d – 5d – 6b – 5d – 6b – 5d – 5b< (end bend)

C# (fast note) - D – C# - D – C# - B – A – G#
9b< (fast note) – 9d – 9b< - 9d – 9b< - 8d – 7d – 7b<

B (grace note) – D – D – C# - B – B – A
4d (grace note) – 5d – 5d – 5b< - 4d – 4d – 3d

A (Glissando up to next octave) – A – A
3d (Glissando up to next octave) – 7d – 7d

C – F – F
5b – 6d – 6d

A – C – C
3d – 4b – 4b

F – A – A
2d – 3d – 3d

A – A – A – G# - A – B (end bend) – B – A
3d – 3d – 3d – 3b< - 3d – 4d (end bend) – 4d – 3d

A – B – A (2 fast notes) – B
3d – 4d – 3d (2 fast notes) - 4d

C# - D – E (start bend) – F
5b< - 5d – 6b – 6b<

E – F – E – D
6b – 6b< - 6b – 5d

B – A – C# - B – A
8d – 7d – 8b< - 8d – 7d

F# - G – F# - E
6d< - 7b – 6d< - 6b

C# - D – C# - B
5b< - 5d – 5b< - 4d

Tab Guide:
b = blow - d = draw - < = slide in
Start bend = start the note with a slight bend
End bend = end the note with a slight bend


سولوی فوق را می توانید در اینجا گوش دهید .
برای آشنایی بیشتر با سبک نوازندگی استیوی واندر به این مطلب زیر مراجعه نمایید .

نام آهنگ :سولوی اول Isn't She Lovely

نام نوازنده : Stevie Wonder

نام آلبوم : Songs In The Key of Life (1976)

نوع سازدهنی : کروماتیک 12 سوراخه در گام C

 

 

7b< - 7d - 7b< - 6d< - 6b
7b< - 7d - 7b< - 6d< - 6b - 5b< - 4d
7b< - 7d - 7b< - 6d< - 7b< - 6b
7b< - 7d - 7b< - 6d< - 6b
3d - 4d - 3d - 4d - 3d (2 fast notes) 3b< - 6b

7b< - 7d - 8d - 8b< (or 9b<)
10b - 9b<
10b - 9b
10b - (9b as a grace note) - 8b
8b< - 8b< - 8d
7b< - 6d< (with a slight bend) - 5b< - 6b
[or : 7b< - 7b< (grace note) - 6d< - 5b< - 6b ]
7b< - 7d - 7b< - 6d< - 6b
5b< - 4d - 3b< - 2b

 

Tab Guide:
[b = blow , d = draw , < = slide in]

 

 

سولوی فوق را می توانید در اینجا گوش دهید .
و برای توضیحات بیشتر در مورد این آهنگ به این مطلب مراجعه نمایید.