معرفی کتاب های آموزشی
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار
FastTrack Harmonica1+Audio CD
By Blake Neely and Doug Downing

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: مبتندی تا پیشرفته تعداد صفحات: 48 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز - راک زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Hal Leonard Corporation
سال انتشار: 2000 میلادی  
   


FastTrack Harmonica2+Audio CD
By Blake Neely and Doug Downing

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 48 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز - راک زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Hal Leonard Corporation
سال انتشار: 2007 میلادی  
   


Mel Bay Basic Blues Harmonica Method Book/CD Set
By David Barrett

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 36 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Mel Bay Publications, Inc
سال انتشار: 2015 میلادی  
   


Scales, Patterns & Bending Exercises #1: Level 2
By David Barrett

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 24 صفحه در قطع A4
سبک: بلوز زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Mel Bay Publications, Inc
سال انتشار: 2015 میلادی  
   


Bob Dylan: Harmonica Play-Along Volume 12
By Bob Dylan

طبقه بندی: کتاب آموزشی نوع ساز: دیاتونیک ده سوراخ کلید C
سطح: متوسط تا پیشرفته تعداد صفحات: 72 صفحه در قطع A4
سبک: سازدهنی فلک زبان: انگلیسی
سی دی صوتی: دارد انتشارات: Music Sales America
سال انتشار: 2012 میلادی